Pôdorys obce

 

Pôdorys obce Stakčín

 

Pôdy sa vyvíjali na zvetralinách pieskovcov , bridlíc a ílovcov . Pieskovce zvetrávajú na úlomkovitý až hlinito-piesočný materiál .Aj v súčasnosti pozorujeme na svahoch proces , tzv. plošnú a výmoľovú eróziu , ktorou sa odplavuje zvlášť po dažďoch orničný horizont , bohatý na živiny , a tým sa pôdy znehodnocujú . Pôdy sa vyvíjali väčšinou pod bukovým porastom . Odlesnením dochádza k erózii pôdy , ktorá je značné rozšírená . Máme tu vcelku úrodné pôdy.