hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Vilma, zajtra Ferdinand  –  Piatok, 29. máj 2020 
Hlavná stránka
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Zoznam daňových dlžníkov
Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov so stavom k 31.12.2012 u fyzickej osoby od 160 EUR, u právnickej osoby od 1 600 EUR.
Last Updated ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
Read more...
 
Voľby hlavného kontrolóra obce Stakčín

Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne

podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 v platnom znení a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Stakčíne č. 194/2012 zo dňa 13.12.2012  v y h l a s u j e  voľby hlavného kontrolóra obce Stakčín, ktoré sa uskutočnia dňa 28.02.2013.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce musia doručiť svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke s nápisom "Neotvárať - voľba HK obce Stakčín" najneskôr do 14.02.2013 do 15,00 hod. do podateľne Obecného úradu v Stakčíne, SNP 574/6, 067 61  Stakčín.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je minimálne úplné stredné vzdelanie. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a overená kópia dokladu o vzdelaní. Obecné zastupiteľstvo určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce na 40 hodín mesačne. Funkčné obdobie zvoleného hlavného kontrolóra obce Stakčín začína dňom 01.03.2013. Voľby hlavného kontrolóra obce sa uskutočnia podľa odseku 3, § 18, zákona SNR 369/1990 v platnom znení.

Last Updated ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
 
PF 2013

 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku.

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a zároveň želáme mnoho osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2013.

Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce Stakčín, Ján Kerekanič

Last Updated ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
Read more...
 
Silvester 2012

 Obec Stakčín pozýva všetkých občanov na silvestrovskú rozlúčku so starým rokom a privítanie Nového roka 2013.

Ani tento rok nebude chýbať polnočný ohňostroj a horúci grog.

Začiatok o 22.00 hod. pred Obecným domom v Stakčíne.

Last Updated ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
Read more...
 
Pozvanie na stretnutie s Mikulášom

 Srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov na stretnutie s Mikulášom

dňa 18.12.2012 o 14.30 hod. pred Obecný dom v Stakčíne.

Last Updated ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
Read more...
 
Medzinárodný zraz mládeže Polonín - 3. ročník

 Obec Stakčín, gmina Lutowiska a Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny usporiada simultánny pochod mládeže a dospelých po turistických trasách

v Národnom parku Poloniny a Bieszczadskom parku narodowom.

Pochod sa uskutoční dňa 25.08.2012, t.j. v sobotu. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na OcÚ v Stakčíne do 20.08.2012 osobne

                            alebo telefonicky na t.č. 0903 610 386.

 

Last Updated ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
Read more...
 


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 105 - 130 of 173