Obec Stakčín - Zámer obce Stakčín odpredať majetok obce
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Alexander, zajtra Zlatica  –  Štvrtok, 27. február 2020 
Hlavná stránka
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Zámer obce Stakčín odpredať majetok obce Tlačiť Email

Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne schvaľuje zámer odpredať majetok obce Stakčín - budovu bývalého OZS s.č. 264 postavenú na pozemku parc. č. CKN 1123 a pozemky parc. č. CKN 1122 o výmere 1 085 m2, CKN 1123 o výmere 1 842 m2 a CKN 1124/1 o výmere 2 020 m2 v k.ú. Stakčín berúc do úvahy osobitný zreteľ, ktorý spočíva v tom, že budova bývalého OZS je už päť rokov mimo prevádzky a obec Stakčín nemá finančné zdroje na jej údržbu a opravu.

 

Žiadosti o kúpu uvedených nehnuteľností je treba zaslať v termíne do 31.05.2012 na adresu Obecný úrad Stakčín, ul. SNP 574/6, 067 61 Stakčín v zalepenej obálke s nápisom "Neotvárať - OZS".

Obecné zastupiteľstvo žiadosti o kúpu nehnuteľností prerokuje na júnovom zasadnutí OZ a schváli prevod uvedeného majetku tomu žiadateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.

Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neschváliť ani jednu žiadosť o kúpu uvedeného majetku.

 

V Stakčíne, 24.02.2012