Obec Stakčín - Hlavný kontrolór
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Oskar, zajtra Ľubomíra  –  Sobota, 8. august 2020 
Hlavná stránka arrow Samospráva arrow Hlavný kontrolór
 • Slovak (formal) - Slovensky
 • English
 • German formal - Sie

Hlavný kontrolór Tlačiť Email


Meno a priezvisko: Ing. Ján Čornanič

 
Vzdelanie: vysokoškolské

 

Pracovný úväzok: 40 hodín/mesačne

Funkčné obdobie: od 01.03.2013 - do 28.02.2019

 

Postavenie hlavného kontrolóra:

 

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých deti. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

3. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a profesijný životopis.

4. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.

5. Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a/, b/ alebo d/, vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

6. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň od nástupu do práce.

7. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

8. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

9. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká :
a/ vzdaním sa funkcie,
b/ odvolaním z funkcie,
c/ uplynutím jeho funkčného obdobia,
d/ smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e/ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na
právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f/ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin
alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol
podmienečne odložený,
g/ dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.

10. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie ak:
- opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
- hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvo,
- uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

11. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Ak hlavný kontrolór vykonáva činnosť pre viaceré obce, dotknuté obce o tomto uzatvoria zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo v každej obci, ktorá je účastníkom zmluvy. Starosta každej zúčastnenej obce uzavrie s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu.

12. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach
- od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,54
 
13. Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa závislosti od dĺžky pracovného času.

14. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov - kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažnosti, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

15. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha :
a/ obecný úrad,
b/ rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c/ právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie a to v
rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d/ osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v
rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

16. Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27.

17. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

18. Úlohy hlavný kontrolóra:
a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b/ predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu
obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,
e/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to
do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ,
g/ vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h/ je povinný vykonávať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i/ plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

19. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

20. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

                     

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2008

v súlade s § 18 písm. d, f, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov


január

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2007
2. Kontrola vymáhania nedoplatkov a penále za daň z nehnuteľnosti PO a FO za rok 2007.
3. Kontrola čerpania rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2007.

február

1. Kontrola účtovných dokladov, vecná, číselná a formálna správnosť vedenia a účtovania dokladov v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. a vnútornou smernicou o obehu účtovných dokladov obecného úradu a ZŠ s MŠ (faktúry, objednávky, zmluvy, výpisy z banky, príkazy na úhradu, priebežná finančná kontrola).
2. Príprava odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Stakčín.
3. Kontrola prevedenej inventarizácie, zoznamov na vyradenie.

marec

1. Kontrola všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti s miestnymi poplatkami a daňami.
2. Kontrola vybavovania podaných sťažností a petícií v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Z. z. v znení zákona č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve.
3. Kontrola inventarizácie pokladne k 31.3.2008 (§ 29, ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) a štvrťročná kontrola pokladničnej knihy a účtovných dokladov k pokladničnej knihe.

apríl

1. Kontrola plnenia uznesení a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva za I. štvrťrok 2008.
2. Kontrola čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2008 (obec, ZŠ s MŠ).
3. Kontrola hospodárenia za I. štvrťrok 2008 v rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou ? ZŠ s MŠ.

máj

1. Kontrola uhrádzania dane z nehnuteľnosti a poplatkov za TKO a psov na rok 2008.
2. Kontrola vybavovania podaných sťažností a petícií v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. v znení zákona č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve.
3. Kontrola stavu pohľadávok obce k 31.5.2008.

jún

1. Kontrola čerpania rozpočtu za I. polrok 2008 (obec, ZŠ s MŠ).
2. Kontrola hospodárenia s majetkom obce (nájomné zmluvy).
3. Polročná kontrola pokladničnej knihy, účtovných dokladov k pokladničnej knihe, polročné uzatvorenie pokladničnej knihy ( § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve), kontrola pokladničnej hotovosti.


Mikuláš Čornanič
hlavný kontrolór obcePLÁN

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2009
v súlade s § 18 d a §18 f, zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


JANUÁR 2009

1. Kontrola výdavkov obce na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti za rok 2008.
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2008.
3. Kontrola vymáhania nedoplatkov a penále za daň z nehnuteľností PO a FO za rok 2008.
4. Kontrola čerpania rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2008.


FEBRUÁR 2009

1. Príprava odborného stanoviska k predloženému záverečnému účtu obce Stakčín.
2. Kontrola prevedenej inventarizácie a zoznamov na vyradenie nepotrebného alebo inač znehodnoteného majetku obce.
3. Kontrola účtovných dokladov, vecná, číselná a formálna správnosť vedenia a účtovania dokladov v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z.z. a vnútornou smernicou o obehu účtovných dokladov obecného úradu a ZŠ s MŠ (faktúry, objednávky, zmluvy, výpisy z banky, príkazy na úhradu, predbežná finančná kontrola)


MAREC 2009

1. Kontrola všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti s miestnymi poplatkami a daňami.
2. Kontrola vybavovania podaných sťažností a petícií za rok 2008 v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Z.z. v znení zákona č. 242/1998 Z.z. o petičnom práve.
3. Kontrola inventarizácie pokladne k 31.3.2009 /paragraf 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve/ a štvrťročná kontrola pokladničnej knihy a účtovných dokladov k pokladničnej knihe.


APRÍL 2009

1. Kontrola plnenia uznesení a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva za I. štvrťrok 2009.
2. Kontrola čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2009 /obec a ZŠ s MŠ/.
3. Kontrola hospodárenia za I. štvrťrok 2009 v rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou ? ZŠ s MŠ.
4. Kontrola výdavkov obce na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti za obdobie 1.až 3. mesiac 2009.


MÁJ 2009
1. Kontrola uhrádzania dane z nehnuteľnosti a poplatkov za TKO a psov na rok 2009.
2. Kontrola vybavovania podaných sťažností a petícií v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. v znení zákona č. 242/1998 Z.z. o petičnom práve.
3. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce k 31.5.2009.


JÚN 2009

1. Kontrola čerpania rozpočtu za I. polrok 2009 / obec a ZŠ s MŠ/.
2. Kontrola hospodárenia s majetkom obce /nájomné zmluvy/.
3. Polročná kontrola pokladničnej knihy, účtovných dokladov k pokladničnej knihe, polročné uzatvorenie pokladničnej knihy /§29 ods.3 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve/, kontrola pokladničnej hotovosti.Stakčín, december 2008 Mikuláš Čornanič
hlavný kontrolór obce

OBEC STAKČÍN
 
PLÁN
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012.
 
    V súlade s § 18 d a §18 f zákona NR SR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 Zásad o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Stakčín ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite v znení neskorších zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2012 zameraná na tieto úlohy:
 
 
JANUÁR 2012
 
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2011.
2. Kontrola čerpania rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2011.
3. Kontrola výdavkov obce na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti za rok 2011.
 
FEBRUÁR 2012
 
1. Kontrola účtovných dokladov, vecná, číselná a formálna správnosť vedenia a účtovania dokladov v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z.z. a vnútornou smernicou obce o obehu     účtovných dokladov (faktúry, objednávky, zmluvy, výpisy z banky, príkazy na úhradu, predbežná finančná kontrola)
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011.
 
MAREC 2012
 
1. Kontrola všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti s miestnymi poplatkami a daňami.
2. Kontrola vybavovania podaných sťažností a petícií v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Z.z. v znení zákona č. 242/1998 Z.z. o petičnom práve. 
3. Kontrola prevedenej inventarizácie k 31.12.2011 a zoznamov na vyradenie.
4. Kontrola vymáhania nedoplatkov a uplatneného penále za daň z nehnuteľnosti PO a FO za roky 2011; 2010 a 2009.
 
APRÍL 2012
 
1. Kontrola plnenia uznesení a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva za I. štvrťrok 2012.
2. Kontrola čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2012 /obec a ZŠ s MŠ/.
3. Kontrola inventarizácie pokladne k 31.3.2011 a štvrťročná kontrola pokladničnej knihy a účtovných dokladov k pokladničnej knihe.
 
MÁJ 2012
 
1. Kontrola uhrádzania dane z nehnuteľnosti a poplatkov za TKO a psov za rok 2011.
2. Kontrola stavu pohľadávok obce k 31.3.2012.
3. Kontrola vyplácania jednorazových sociálnych dávok, dodržiavanie zásad.
4. Príprava odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2011.
 
JÚN 2012
 
1. Kontrola čerpania rozpočtu za I. polrok 2012 /obec a ZŠ s MŠ/.
2. Kontrola hospodárenia s majetkom obce /nájomné zmluvy/.
3. Polročná kontrola pokladničnej knihy, účtovných dokladov k pokladničnej knihe, polročné uzatvorenie pokladničnej knihy.
4. Kontrola dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti a vyplatených odmenách za I. polrok 2012.
 
Iná priebežná činnosť hl. kontrolóra 
 
-účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva
-zvyšovanie odbornej spôsobilosti ako nutnosti reagovania na zmeny resp. novoprijaté právne predpisy, tykajúce sa územnej samosprávy (účasť na školeniach, seminároch a rokovaniach regionálneho aj celoslovenského združenia hlavných kontrolórov Slovenska)
-iné úlohy podľa uznesenia obecného zastupiteľstva
-kontrola čerpania mzdových prostriedkov za rok 2011 v nadväznosti na platnú právnu úpravu odmeňovania pracovníkov
 
 
Stakčín, november 2011                                                  Mikuláš Čornanič
                                                                                   hlavný kontrolór obce                                                                                          
 
 
 
 
 
OBEC STAKČÍN
 
PLÁN
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
 
     V súlade s § 18 d a § 18 f zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 Zásad o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Stakčín ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite v znení neskorších zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2013 zameraná na tieto úlohy:
 
JANUÁR 2013
 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2012.
 2. Kontrola čerpania rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s Mš za rok 2012.

 

FEBRUÁR 2013

 1. Kontrola účtovných dokladov, vecná, číselná a formálna správnosť vedenia a účtovania dokladov v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z.z. a vnútornou smernicou obce o obehu účtovných dokladov (faktúry, objednávky, zmluvy, výpisy z banky, príkazy na úhradu, predbežná finančná kontrola) za rok 2012.
 2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012.

MAREC 2013

 1. Kontrola všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti s miestnymi poplatkami a daňami.
 2. Kontrola vybavovania podaných sťažností a petícií v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Z.z. v znení zákona č. 242/1998 z.z. o petičnom práve.
 3. Kontrola prevedenej inventarizácie k 31.12.2012 a zoznamov na vyradenie.

APRÍL 2013

 1. Kontrola plnenia uznesení a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva za I. štvrťrok 2013.
 2. Kontrola čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2013 /obec a ZŠ s MŠ/.
 3. Kontrola inventarizácie pokladne k 31.3.2013 a štvrťročná kontrola pokladničnej knihy a účtovných dokladov k pokladničnej knihe.

MÁJ 2013

 1. Kontrola uhrádzania dane z nehnuteľnosti a poplatkov za TKO a psov za rok 2012.
 2. Kontrola stavu pohľadávok obce k 31.3.2013.
 3. Kontrola vyplácania jednorazových sociálnych dávok, dodržiavanie zásad.
 4. Príprava odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2012.

JÚN 2013
 1. Kontrola čerpania rozpočtu za I. polrok 2013 /obec a ZŠ s MŠ/.
 2. Kontrola hospodárenia s majetkom obce /nájomné zmluvy/.
 3. Polročná kontrola pokladičnej knihy, účtovných dokladov k pokladničnej knihe, polročné uzatvorenie pokladničnej knihy.
 4. Kontrola dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti a vyplatených odmenách za I. polrok 2013.

Iná priebežná činnosť hl. kontrolóra

-účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva

-zvyšovanie odbornej spôsobilosti ako nutnosti reagovania na zmeny resp. novoprijaté právne predpisy, tykajúce sa územnej samosprávy (účasť na školeniach, seminároch a rokovaniach regionálneho aj celoslovenského združenia hlavných kontrolórov Slovenska)

-iné úlohy podľa uznesenia obecného zastupiteľstva

-kontrola čerpania mzdových prostriedkov za rok 2012 v nadväznosti na platnú právnu úpravu odmeňovania pracovníkov

 

 

Stakčín, november 2012                                                                          Mikuláš Čornanič

                                                                                                         hlavný kontrolór obce